Вписване в Регистъра на превозвачите на отпадъци за чуждестранни фирми, извършващи превоз през територията на Италия

28 март 2023

Всяка чуждестранна транспортна фирма, която осъществява международен превоз на отпадъци през територията на Италия е задължена да се впише в италианския Национален регистър на операторите в екологичния сектор (Albo nazionale dei gestori ambientali) под категория 6, която се разделя на класове според обема на превозваните товари.

Вписването на ЮЛ става от името на техните управители и/или еднолични собственици.

Реквизити на дружествата и техните управители/еднолични собственици:

 • управителите и/или едноличните собственици трябва да са италиански граждани, граждани на държавa-членкa на ЕС или на друга държава, при условие че последната признава подобни права за регистрация на италианските граждани;
 • управителите и/или едноличните собственици не са лишени от дееспособност или временно ограничени да упражняват право да управляват офиси на юридически лица и фирми;
 • по отношение на управителите и/или едноличните собственици няма влязла в сила присъда, включително и по смисъла на чл. 444 от Наказателно-процесуалния кодекс, както и в случаите на погасяване на всички наказателни последици от присъда или при амнистия в следните случаи:
 • лишаване от свобода за престъпления, накърняващи закони за опазване на околната среда, включително закони за опазване на здравето, закони за строителство и урбанистичното планиране;
 • при присъда лишаване от свобода за повече от една година за умишлени престъпления.

Присъдата не се взема предвид, ако са изтекли не по-малко от десет години от датата на окончателното произнасяне на съответната присъда или е постановено условно отлагане на присъдата и престъплението е погасено съгласно член 167 от Наказателния кодекс в Италия, или в случай на рехабилитация;

 • са регистрирани в търговския регистър, с изключение на еднолични търговци, които впоследствие ще се впишат в регистъра, или в подобни регистри на държавата по пребиваване, когато е приложимо;
 • спазват задълженията, свързани с плащането на социални осигуровки в полза на работниците, съгласно италианското законодателство или това на държавата по пребиваване;
 • няма причини за ограничения спрямо тях съгласно член 67 от законодателен указ 159/2011 в областта на мерките антимафия;
 • не са в процес на първоначална регистрация, в състояние на ликвидация или в производство по несъстоятелност или друга еквивалентна процедура съгласно чуждестранното законодателство;
 • отговарят на изискванията за техническа годност и финансов капацитет, посочени в член 11 от Министерски указ 120/2014;
 • не са предоставили неверни твърдения или извършили фалшификации при предоставяне на информацията в регистъра.

Процедура, такси и срокове.

 • Заявленията и съобщенията, свързани с вписване в регистъра, се изпращат по електронен път на http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Impresa/Login.aspx
 • За юридически лица със седалище в чужбина, които се вписват в категория 6  заявлението за регистрация се представя в регионалната или провинциална секция, в чиято юрисдикция се намира вторичният офис или избран адрес за кореспонденция, а ако подаването на документи става чрез сертифицирана електронна поща (PEC) в регионалната или провинциална секция, избрана от заинтересованата страна.
 • Такси: 16,00 евро държавна марка, административна такса 90,00 евро, 168,00 евро концесионна такса, ежегодна такса за регистъра – зависи от класа и варира от 150,00 до 1.800,00 евро.
 • Компетентната секция се произнася с решение за вписване или отказ в 60-дневен срок.
 • Фирмата трябва да има посочен адрес в Италия и сертифицирана електронна поща.