Трудови кредити

07 октомври 2022


Трудовите кредити са заплати или други видове заплащания, които работникът е натрупал през месеците или годините, в които е извършвал определена дейност и които не е получавал. Става въпрос за ситуации, в които дори трудовата дейност да е извършена правилно, работодателят не е изпълнил законовите си задължения.

Следователно служителят има трудов кредит към работодателя а и има възможност да получи тези кредити съгласно закона, като се спазват предвидените давностни срокове.
Видове трудови кредити могат да бъдат кредити, произтичащи от разлики в заплатите и/или кредити, произтичащи от разлики във внесените осигуривки.
Кредитите произтичащи от разлики в заплащането са всички компоненти на заплатата на
служителя. Заплатата на служителя се състои от:

  • – месечната заплата
  • – допълнителните месечни плащания
  • – обезщетение при напускане (ликвидация или TFR на италиански)

Кредитите, които идват от заплати, подлежат на давност.
Давността се състои в загубата на правото в случай, че то не бъде упражнено в предвидения от закона срок и може да бъде кратка (5 години) или обикновена (10 години). Като общо правило, давността започва да тече от датата, от която едно право може да
бъде упражнено. При трудовите кредити беше повдигнат въпросът дали давността тече от прекратяване на трудовото правоотношение или от начисляване на всяко едно месечно
плащане на фиша за заплата.
Кредиторът, преди да защити интересите
си като предприеме съдебни действия може да направи извънсъдебен опит, като изпрати на длъжника писмо от нотариус или адвокат. Нотариалната покана се изготвя в три екземпляра и се връчва на длъжника от лице, определено от нотариуса.

Притежавайки нотариалното предупреждение, всъщност кредиторът винаги може да
предприеме съдебни действия, в случай че извънсъдебният опит е неуспешен. По този начин кредиторът може да поиска от компетентния съдия освен осъждането на длъжника за плащане на главницата и обезщетение за вредите, присъщи на неплатежоспособността на плащането.
Българското законодателство предвижда съкратена процедура за възстановяване на парични кредити, приета по образеца на Регламент на ЕО № 12/2006. 1896/2006 г. За да получи съдебно решение, кредиторът трябва да се обърне към компетентния Съд (обикновено районният Съд от първа инстанция по местоживеене на длъжника), като представи стандартен формуляр, изготвен от Министерството на правосъдието и представи доказателства. основание за претендирания кредит. Обикновената давност за кредит в България е пет години.