Oсновните разлики между Kооперативното сдружение и Aсоциацията

20 януари 2020

Кои са основните разлики между Kооперативното сдружение и Aсоциацията?

Правото на субектите да се организират за постигане на обща цел е гарантирано от италианската правна система с конституционните разпоредби, нормите на гражданския кодекс и специалните закони.

Какво представлява Aсоциацията?
Два или повече субекта се ангажират под формата на стабилна организация да следват обща неикономическа цел.
Италианската конституция в чл. 18 признава правото на гражданите да се сдружават свободно, без необходимо разрешение, за цели, които не са забранени от закона.
Асоциацията, на първо място, е организация с нестопанска (алтруистична) цел, която може да има различни направления: религиозни, политически, синдикални, спортни, културни и др.
Асоциацията е съставена от членове, които могат да бъдат физически или юридически лица.
Италианската правна система разграничава две основни категории асоциации в гражданския кодекс: асоциации, признати за юридически лица, и асоциации, които не са признати за юридически лица.
За за регистрацията на признатите сдружения член 14 и следващите от гражданския кодекс изискват публична форма на устава и вписването им в Регистъра на юридическите лица, воден от префектурата, докато за сдруженията, за които не е нужно признание не е предвидена публична форма на устава.
Що се отнася до имуществото – всеки член може да допринесе с пари, работа или други услуги, но това задължение се отнася само за признатата асоциация. Признатото сдружение има цялостна автономност на активите – активите на членовете са отделни от тези на организацията. Активите на асоциацията обезпечават само собствените й задълженията, но не й тези на самите членовете.
Несъвършена имуществена автономност, от друга страна, се приписва на непризнатите асоциации и обезпечава отговорността (гражданска, административна, финансова) на някои или на всички участници за дълговете на асоциацията, тъй като непризнатата асоциация няма юридическа правосубектност.

Какви са разходите за учредяване на асоциация?
Разходите за учредяване на асоциация зависят от вида (призната или не) и от учредителния акт (частен/публичен).
Общите разходи за учредяване на непризната асоциация (регистрационна такса, гербова марка, модел EAS, който трябва да бъде изпратен до центъра за данъчно обслужване) са приблизително 345,00 EUR.
Общите разходи за учредяване на призната асоциация (такса за регистрация, нотариални такси, гербова марка, модел EAS, който се изпраща на центъра за данъчно обслужване) може да варират в зависимост от вложените активи като средната стойност е приблизително 1,145,00 EUR.
Не е за подценяване възможността за данъчни облекчения след присъединяване към признат орган, предвидена в Закон 383/2000 за социално насърчаване.

Какво е кооперативно дружество?
Член 45 от Конституцията признава социална функция на кооперативното сдружение.
По отношение на кооперациите, регламентирани в чл.2511-2548 от Италианския граждански кодекс се прилагат някои правила относно дружествата с ограничена отговорност или акционерните дружества в зависимост от броя на акционерите и активите.
Според гражданския кодекс кооперативното сдружение е организация, състояща се от 3 или повече души, които имат обща цел или намерение да предоставят стоки, услуги и възможности за работа директно на членовете на организацията при по-изгодни условия отколкото биха получили от свободния пазар и нямат за цел отделна частна полза.
Кооперативните дружества могат да се формират за работа в различни сектори като: трудовият сектор, банковия сектор, производствения сектор, строителния сектор, социалния сектор, потребителския сектор и др.
В кооперациите за задълженията носи отговорност самото дружеството с неговите активи.
По смисъла на членове 2511 и 2512 от Гражданския кодекс, кооперативните дружества са разделени на сдружения с преобладаваща взаимност и сдружения без преобладаваща взаимност. Втория вид кооперации не могат да бъдат трансформирани в дружества с печалба, докато промяната от кооперация с преобладаваща взаимност в такава с непреобладаваща се урежда от чл. 2545 от гражданския кодекс.
В данъчните закони са предвидени някои облекчения само в полза на кооперациите с преобладаваща взаимност.
За разлика от непризнатите асоциации, кооперативните дружества могат да бъдат създадени само с публичен акт и трябва да бъдат регистрирани в търговския регистър.
Гражданският кодекс установява минимална стойност на квотата на членовете за разлика от асоциациите: 25,00 евро.
За постигане на целите си кооперативното дружество може да получава финансиране от своите членове.

Какви са разходите за създаване и управление на кооперацията?
Общите разходи за учредяването (нотариални такси, откриване на ДДС номер, регистрация на кооперацията) са приблизително 2. 500,00 евро.
Годишните такси – такса към камарата за търговия, индустрия и занаятчийство, двугодишни ревизионни разходи, разходи за депозит в бюджета и всякакви членски такси варират в зависимост от вида на кооперацията и възлизат средно от 500,00 евро до 2 300,00 евро.

В обобщение основните разлики между сдруженията и кооперативните дружества са:
– цел за финансова изгода;
– задължителна правна форма;
– секторът на дейност;
– минималният брой членове;
– задължителния характер на формата на учредителния акт;
– задължителното вписване в търговския регистър.